ANNOUNCEMENTS

04.03.21

אינטליקנה בע"מ

(להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה, בדבר עדכון כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום 5 באפריל 2021, בשעה 16:00 במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב ("משרדי פרל כהן"), אשר על סדר יומה, בין היתר, אישור התקשרות בעסקאות בין החברה לבעלי השליטה בה ו/או קרובו. להלן יובאו בתמצית נוסחי ההחלטות המוצעות: [1] הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לתקופה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. [2] הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לתקופה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019. [3] מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ליאון אורליצקי ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם. [4-10] אישור הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים, בתנאים זהים לתנאי כהונתם הנוכחית (לרבות כתבי פטור ושיפוי) והכללתם בפוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה. [11] מינוי מר דורון בירגר לכהונת דירקטור בחברה. [12] אישור עסקת מסגרת לרכישת פוליסת ביטוח לכיסוי אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה לתקופה של שלוש שנים.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום 4 במרץ 2021 ("המועד הקובע"). בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יפקיד את כתב הצבעתו במשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה. ייפוי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה כאמור להלן. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע. פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, מניין חוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ניתן למצוא בדוח זימון אסיפה שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך - www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב – www.tase.co.il, ביום 25 בפברואר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-023469), ודיווח משלים מיום 4 במרץ 2021. בנוסף לכך, מסמכים בקשר לאסיפה עומדים לעיון בעלי המניות של החברה במשרדי פרל כהן, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון: 03-3039000.