ANNOUNCEMENTS

04.06.20

אינטליקנה בע"מ

(להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה, בדבר עדכון כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתקיים ביום א', 12 ביולי 2020, בשעה 15:00 במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב ("משרדי פרל כהן"), אשר על סדר יומה מינויה של גב' שרית סבן שליט לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו יום א', 14 ליוני 2020 (להלן: "המועד הקובע"). בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יפקיד את כתב הצבעתו במשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה. ייפוי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה כאמור להלן. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע. פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, מניין חוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ניתן למצוא בדוח זימון אסיפה שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך - www.magna.isa.gov.il, ביום 3 ביוני, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-057177). בנוסף לכך, מסמכים בקשר לאסיפה עומדים לעיון בעלי המניות של החברה במשרדי פרל כהן, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון: 03-3039000.

SOCIAL

© 2020 INTELICANNA CORP. ALL RIGHTS RESERVED.